Installering av system for rensing av ballastvatn

IMO-konvensjonen om rensing av ballastvatn medfører at skip må gjere tiltak for å unngå at framande organismar vert spreidde i dei maritime økosystema.

Ulstein Group samarbeider med fleire kjende leverandørar av utstyr for å sikre at skipa vil tilfredsstille krava i konvensjonen. Verftet har dokk-kapasitet og kan ta på seg slike oppdrag separat eller som del av ei klassing. Ulstein kan tilby integrering mot det integrerte automasjonssystemet ULSTEIN IAS.

Eit behandlingssystem for ballastvatn er naudsynt for å unngå at framande organismar vert spreidde.
Eit behandlingssystem for ballastvatn er naudsynt for å unngå at framande organismar vert spreidde.


Nivå 1 – grunnleggande
Vi kan utføre grunnleggande (basic) engineering – skjemateikningar og manualar

Nivå 2: - grunnleggande og detalj
Dette nivået inkluderer grunnleggande (basic) engineering i form av skjemateikningar og manualar, men også detaljert (detail) engineering, både skjemateikningar, produksjonsteikningar og manialar.

Nivå 3: Grunnleggande, detalj og levering av utstyr
Dette nivået omfattar grunnleggande engineering med skjematiske teikningar og manualar, detaljdesign med skjemateikningar, produksjonsteikningar og manualar, og også utstyrsleveransar.

Nivå 4 – Engineering, innkjøp, montering og testing
Dette nivået inkluderer både grunnleggande og detaljert engineering, innkjøp og levering av utstyr, og installasjon og testing av utstyr.


Kva er konvensjonen for behandling av ballastvatn?
IMO (the International Maritime Organization), eit selskap i FN som har som særskilt ansvar å arbeide for sikkerheit og sikring av shipping og å hindre maritim forureining frå skip.

Framande akvatiske artar er ein stor trussel for dei marine økosystema, og skipsfart er identifisert som ein viktig faktor for at slike artar har blitt innførte til nye miljø. Skipa må no kunne handtere ballastvatnet for å fjerne, uskadeleggjere, eller unngå å ta opp eller sleppe ut akvatiske organismar og patogenar (sjukdomsframkallande organismar) i ballastvatn og sediment. Fleire behandlingssystem finst allereie tilgjengeleg.

IMO sin “Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments” (BWMC), stiller som krav at ballastvatnet må behandlast før det vert sleppt ut, slik at ikkje uønska organismar frå andre farvatn vert spreidde. IMO reknar med at fleire tusen ulike organismar vert frakta over verdshava gjennom ballastvatn i skipa. Det gjer at svært mange skip no må installere ballastrensesystem.

Ulstein Verft: Leverer på tid med 100 års erfaring

Please contact us for more information

Companies

Contacts