Seven Viking

The vessel is designed to meet the high demands of IMR, survey, and light construction in some of the harshest environments. The versatility of the vessel allows for RFO operations, scale treatment and light diving support services. Equipment and skidding system are integrated in a large hangar area.

Vessel type

Subsea

Design

SX148

Built by

Ulstein Verft AS

Year

2013

Owned by

Eidesvik Seven AS

Yard number

295

Designed by

Ulstein Design & Solutions AS

Ordered by

Eidesvik Seven AS

Operated by

Subsea7

IMO Number

9619373

Principal dimensions

Length:
106.5 m
Beam:
24.5 m
Dead weight:
4982 tonnes
Draught:
8 m
Speed:
17.2 kn
Accomodation:
90 people
Deck area:
830 sqm

Note: Subject to selected variant configuration

Capacities

Deck load:
500 t
Fuel oil (MDO):
2072 cbm
Potable fresh water:
1493 cbm
Ballast / drill water:
3340 cbm
Brine:
554 cbm
LFL* (5 tanks):
441 cbm
MEG (4 tanks + slop):
587 cbm
Work Moonpool:
7,2 x7,2 m
Work ROVs:
2
Inspection ROV:
1
ROV Hangar:
220 sqm

Classifications

  • DnV 1A1, Well Stimulation Vessel, SF, E0, DYNPOS-AUTR, CLEAN DESIGN, COMF-V(3), COMF-C(3), ICE-C, DEICE, NAUT-AW, HELDK-SH(CAA-N), LFL*

Ship history

After delivery in 2013, the vessel started operations in the North Sea on a five-year contract for Statoil (now: Equinor). Planned tasks included inspection, maintenance and repair of subsea oil installations, alongside scale treatment and RFO operations. IMO number; IMO 9619373


The vessel's X-BOW® design reduces motion in transit and gives increased stability in the potential five-metre swells that can characterise the North Sea. Despite this stability, something usually associated with size, the SX148 design is crafted to be compact in stature. This nimbleness, enhanced by a top speed of 17 knots, allows the ‘Seven Viking’ to manoeuvre with ease in confined spaces, accessing difficult-to-reach areas.

Although restricted in size, the vessel is not restricted in its capacity to carry a litany of essential subsea tools and personnel, thanks to a configuration whereby hull space is maximised and equipment is integrated within the large hangar area.

2014-15: Rebuilt by Ulstein Verft. Designers from Ulstein joined the vessel on a week-long field trip, read their story here.

2016: Involved in the Aasta Hansteen development: The Aasta Hansteen gas field is located 300 km west of Bodø, Norway, and the water depth is 1,300 m, making this the deepest gas field on the Norwegian continental shelf. The combination of deep water and harsh weather conditions can be translated to maximum waves and currents, which has given extra challenges. All vessels involved must have been optimally prepared before arriving on site. Seven Viking undertook the tie-in and commissioning activities of the flowline system. Watch video.

In 2018, after five years at work, Seven Viking was converted into battery hybrid propulsion. The battery pack was delivered by Westcon and several service personnel from Ulstein were on board to adjust the switchboards and make changes to the power management and the ULSTEIN IAS™.

9 May 2018: Subsea 7 announced a five-year IRM (Inspection, Repair, Maintenance) contract for Equinor, with options for extensions, on the Norwegian Continental Shelf. The contract involves the provision of a Life of Field support vessel. The Life of Field support vessel, complete with work class and observation class ROVs and a module handling support system, must be capable of performing standard inspections, light construction and scale squeeze operations, as well as module handling and Christmas tree installation. Offshore activities will begin in January 2019.

Starting in January 2022, the vessel returned to Ulstein Verft for her 10-year classification.


Skipshistorie

'Seven Viking' er utvikla for å stette dei høge krava til IMR, undersøkingar (survey) og lett kontruksjonsarbeid under tøffe forhold. Skipet er svært fleksibelt og kan utføre RFO-operasjonar, avkalingsbehandling og dykkarstøtte. Utstyr og eit skinnesystem er integrert i eit stort hangarområde. Etter levering tok skipet til i arbeid i Nordsjøen på ein langtidskontrakt for Statoil (no: Equinor).


Skipet sitt X-BOW®-design reduserer rørsler i overfart og gir auka stabilitet i dei potensielt fem meter høge dønningane som kjenneteiknar Nordsjøen. Trass i denne stabiliteten, noko som vanlegvis vert sett i samanheng med storleik, er SX148-designet utforma slik at det er svært kompakt og lett handterleg. Kombinert med ei toppfart på 17 knop, kan ‘Seven Viking’ lett manøvrere også der det er trongt og vanskeleg å kome til.

Sjølv om skipet er avgrensa i storleik, er det ikkje avgrensa i kapasiteten til å frakte store mengde subseautstyr og personell. Dette kjem av ei tilpassing der det er gjort mest mogleg ut av skrogarealet og det faste utstyret er integrert i hangarområdet.

2014-15: Ombygd av Ulstein Verft. Representantar frå Ulstein Design & Solutions var ute på Seven Viking på ein vekeslang felttur i Nordsjøen, les saka her.

2016: Involvert i Aasta Hansteen-utviklinga: Gassfeltet Aasta Hansteen ligg 300 km vest for Bodø. Vassdjupna er 1300 m, noko som gjer dette til det djupaste feltet på norsk sokkel. Kombinasjonen av djupt vatn og vêrharde forhold, som inneber maksimalt med bølger og strøm, har gitt ekstra utfordringar, og alle fartøy som er involvert må vere optimalt førbudde før dei kjem fram til staden. Seven Viking har utført innspoling og igangkjøring av flowlinesystemet (strømningsrør). Sjå video.

I 2018, etter fem års arbeid, vart subseaskipet ombygd til batterihybrid. Batteripakka vart levert av Westcon, og fleire servicepersonar frå Ulstein var om bord for å bygge om tavle, gjere endringar av kraftstyringa og av ULSTEIN IAS.

9. mai 2018: Subsea 7 annonserte at dei har fått ein femårs IRM-kontrakt (Inspeksjon, Reparasjon, Vedlikehald) for Equinor med moglegheit for forlenging, på den norske kontintentalsokkelen. Kontrakten omfattar også å stille med eit 'Life of Field'-støttefartøy. 'Life of Field'-skipet, komplett med fjernstyrte arbeids- og observasjonsminiubåtar (ROV-ar) og eit støttesystem for modulhandtering, må vere i stand til å utføre standardinspeksjonar, lette konstruksjons- og avskalingsoperasjonar, i tillegg til modulhandtering og installasjon av såkalla 'juletre' (Christmas trees) på havbotnen. Arbeidet tek til i januar 2019.

I januar 2022 kom skipet tilbake til Ulstein Verft for 10-årsklassing.

Please contact us for more information

Companies