Kjølstrekk for Olympic sine CSOV-ar frå Ulstein

Published


Produksjonen av dei to havvindserviceskipa (Construction Service Operation Vessels) som Olympic bestilte frå Ulstein i 2022 er godt i gang ved skrogverftet CRIST. 14. mars 2023 vart kjølen lagt for fartøy nummer to, byggnummer (bnr) 319. Kjølen til søsterfartøyet, bnr 318, vart lagt den 31. januar i år.

TWIN X-STERN: ULSTEIN SX222 CSOV-design for Olympic.
TWIN X-STERN: ULSTEIN SX222 CSOV-design for Olympic.

Dei to fartøya er designa for havvindindustrien og er baserte på det nyutvikla og prisvinnande TWIN X-STERN-skrogdesignet frå Ulstein Design & Solutions AS. TWIN X-STERN, med hovudpropelleiningar i kvar ende, reduserer energiforbruket til eit nytt nivå når det ligg i posisjon ved vindturbinane.

Medan dei to fartøya blir bygde på skrogverftet, vert det i Ulstein arbeidd med prosjektleiing, planlegging og oppfølging, innkjøp og engineering. Det første skroget blir forventa å kome til Ulstein Verft i siste kvartal i år for utrusting og ferdigstilling.

Runar Stave og Rune Grande i Olympic, saman med CRIST sin prosjektleiar Jakub Sobotko. Medan skrogbygginga går føre seg ved CRIST, pågår prosjektleiing, oppfølging, engineering og innkjøp i Ulstein-selskapa.
Runar Stave og Rune Grande i Olympic, saman med CRIST sin prosjektleiar Jakub Sobotko. Medan skrogbygginga går føre seg ved CRIST, pågår prosjektleiing, oppfølging, engineering og innkjøp i Ulstein-selskapa.

Fartøya er baserte på ULSTEIN SX222-designet. Dei har hybrid batteridrift og er førebudde for metanol som drivstoff for å gjere nullutslepp mogleg.

Investering i den norske maritime klynga

Rederiforbundet sitt årlege økonomiske barometer viser at dei norske reiarlaga samla auka inntektene med 25 prosent i fjor. Etterspurnaden etter skip og maritime tenester har auka og forventningar om vidare vekst blir spegla i ambisjonane til reiarlaga om å bygge nye skip. Den største veksten i kontraktsplanar blir forventa å komma innan offshore service: I 2020 vart det samla talet potensielle nybygg i dette segmentet sett til 25 skip, medan dette talet no har stige til 84 skip. Ein stor del vil vere fartøy til havvindindustrien. Kontrakten mellom Olympic og Ulstein vert framheva i årets barometer.

Olympic sin flåte arbeider innan subsea og fornybar energi.

Konsernsjef Stig Remøy i Olympic Group har vore bestemt på at han ønskte å bygge ved eit norsk verft.

- Som eit lokalt reiarlag har det vore viktig for oss å satse på den maritime klynga. Med verft, designar, leverandørar og Vartdal Invest som medinvestor er dette eit prosjekt med sterk lokal forankring, understrekar han.

– For oss vil det vere avgjerande at fartøya vert leverte til rett tid og kvalitet, og dette er det Ulstein Verft er kjende for.

Ambisjonar om grøn omstilling

Barometeret slår òg fast at den maritime næringa har store ambisjonar om ei grøn omstilling: Skal vi behalde posisjonen som verdsleiande på maritim innovasjon, vert det kravd framoverlente reiarlag, framifrå maritim kompetanse, og ein teneste- og leverandørindustri som er rigga for å levere dei løysingane vi er avhengige av for å lukkast. Men den viktigaste forutsetninga for ei sterk og innovativ maritim næring er at vi har ambisiøse politikarar som legg til rette for vekst og omstilling gjennom stabile og konkurransedyktige rammevilkår.

- Eg støttar dette fullt ut, seier konsernsjef i Ulstein Group, Cathrine Kristiseter Marti.

- Ein ordre ved eit norsk verft gir viktige ringverknader i heile klynga. Med det noverande krevjande økonomiske og politiske landskapet, er kontraktane med Olympic eit resultat av eit pragmatisk og godt samarbeid mellom partane, der begge partar har strekt seg langt for å finne gode og berekraftige løysingar.

Mogleggjer nullutslepp i havvind

ULSTEIN SX222-fartøya har ei lengde på 89,6 meter og ei breidde på 19,2 meter. Dei har plass til 126 personar fordelt på 91 lugarar. Skipa er førebudde for framtidige krav på havvindfelta. Fartøya har dieselelektrisk framdrift med variabelt turtal i kombinasjon med store batterisystem. Skipa er førebudde for metanoldrift og det er sett av plass for ytterlegare batterikapasitet for heilelektrisk drift når infrastrukturen til lading har kome på plass.

Skrogforma og det hybride framdriftssystemet sikrar høge operasjonelle ytingar, gode sjøeigenskapar og redusert miljøavtrykk.

Desse kontraktane er viktige òg for Ulstein Power & Control AS som skal levere ei omfattande kraft- og automasjonspakke, inkludert ein stor batterileveranse.

Please contact us for more information

Contacts

Companies